• 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


قیافه شناسی .
#1
نظرتان چیست؟قیافه شناسی مختصر.
سر بزرگ نشانه داشتن عقل و سخاوت است.كوچكی و نا همواری سر دلیل حماقت و جهالت است.پیشانی پنهان بی شكن نشان بد نفسی و تكبر و گزافگوئیست و پیشانی متوسط با شكن نشان صذق و محبت وتدبیر است .ناصیه تنگ دلیل نادانی وجبن و عسرت و افلاس وشكن پهن وشفتین و ناصیه بلند شده دلیل غصه و غمناكیست.خطوط پیشانی دلیل زیادی عمر است. مژه بسیار بزرگ و دراز و كشیده و پر مو نشان زشتی و تند خوئی وغرور و جهالت است .مژه گنجان دلیل الفت و مهربانی و كشش بیش از حد به جنس مخالف است.مژه متوسط و سیاه دلیل فهم و دیانت و سخاوت و لطافت مزاج . و سر ابرو كه باریك از طرف بینی باشد نشان نزاع و فتنه انگیزیست .وابروی بلند دال بر ابلهی و غرور بیجاست .چشم سیاه بزرگ دلیل سستی و كاهلی و چشم كوچك دلیل سبكساری و كم فهمیست و چشم متوسط نشان وفا و حیاست.و مایل بداخل نشان تكبر و بدی و خیانت . و چشم برامده نشان بیحیائی و بخل است. و تند تند چشم بهم زدن دلیل مكر و حیله و سرقت و سرخی زیاد بدون علت دلیل كثرت عمر و شجاعت است.چشم ارزق بدترین چشمهاست .موی صاحب چشم ارزق اگر شرابی یا طلائی باشد بسیار ادم غیر مطمئنیست. چشم سبزوكوچك ولرزان دلیل شهوت بسیار چشم بادامی دلیل نیكبختی و مباركیست.گوش بزرگ نشانی خوبی و قوت و حافظه و طول عمر و گاها تند خوئیست. و گوش كوچك دلیل جهالت و نادانیست .گوش متوسط نشان عقل و دانائی و نیك بختی و گوش پر گوشت دلیل مال و ثروت است .بینی باریك سبكی عقل و پهن با سوراخ فراخ دلیل شهوت زیاد وغضبناكیست.خمیده به چپ نشان نفاق و دوروئی .وبزرگ و دراز و نوك به پائین دلیل ثروت و گشاده گی رزق است.و متوسط در بلندی پستی و فراخی و تنگی دلیل صحت مزاج و حواس و كمر پست دلیل بی پولیست.لبدرازنشانی حماقت و غلاظت طبیعت وكینه ورزیست.لب باریك نشان فهم ولطافت مزاج و سرخی لب نشان نیكبختی و خوش اصلی وسبزی و سیاهی لب دال بر بد نفسی و سفید بودن لب دلیل بیماریست.دهنبزرگ وپهن دلیل شجاعت و تنگ دلیل هراس است .و فراخی دهن در زنان نشان كثرت خواهش مباشرت است.دندانبزرگ وكنجان دلیل شرارت و دندان كوچك و جدا از هم دلیل صحت جسمانی وكج وناهموار دلیل مكروحیله وخیانت ومتفرق وناهموار و متوسط در بزرگی وكوچكی نشان خوشبختی و امانتداری و عدالت و تعداد 30تا32 نشان خوب و كمتر از 30دلیل بی پولیست.كام وزبان سرخ نیكبختی وسیاه وزرد نشان نحوست وبد خوئیست.لپ باریك خوب وپرگوشت جهالت تكبر و متوسط صاحب هنر است.گردنكوتاه مكروخیانت گردن دراز باریك ترس و حماقت و متوسط خوب است .یك خط در گردن نشان طول عمر و سه خط نشان ثروت است.چهره.فربه دلیل تنبلی فراموشی جهل وسختگیری وخشگ وكم گوشت دلیل خباثت باطن ومتوسط دلیل خوش اخلاقی زردی رنگ چهره نشان بیماریست.ریش كوسه زیركی و دانائی و كوتاه وقار و تمكین وبلند نشان حماقت است .پر پشتی بلادت و عبادت است.كتف لاغر بد سیرتی پرموئی بی دولتی صاف و متوسط دلیل عقل و دولتمندیست .بازوی دراز و بغل پر گوشت دلیل عقل و ثروت وبازوی كوچك و بغل خشك نشان بی پولیست.سینه گشاده وپرگوشت علامت خوشبختی و تنگ وصاف بدبختیست.پستان فربه دولت و اولاد خوب و خلاف ان نشان بداست.شكم بزرگ علامت حماقت ومیانه علامت عقلانیت و تیز هوشیست.كسیكه بر شكم اویك خط باشدمرگ او با تیغ و دو خط نشان زن دوستی و سه خط نشان عقل و هوش فراوان و چهار خط خوش شانس و ناف بزرگ تو رفته نشانی ثروت وسخاوت است.پشت وشانه پهن دلیل قوت غضب وتكبر وپشت كج نشان بداخلاقی وپشت دراز دلیل نحوست و متوسط دلیل سعادت است.رنگ سرخ اتشین زودرنجی و تیزی رنگ سبز بدی باطن ورنگسرخ وسفید اخلاق خوب سرخ مایل بسیاهی بداخلاقی وگندم گون اخلاق خوب و دانائیست .نرمی بدن نشانی قوت فهم ولطافت طبیعت و سختی بدن دلیل قوت بدن وبزرگی طبیعت و پوست نرم وباریك نشان مباركی است.موی زبر شجاعت واستقلال وبسیار نرم دلیل سعدیست.وزیادی مو در سینه وشكم دلیل نادانی وكمی مو لطافت ودانائیست.صدای بلند و بزرگ دلیل بهادری ونرم وباریك اخلاق خوب و اواز غنه دلیل تكبر و غرور و اواز نا خوش حماقت وبداصلی واهسته و تیز سخن گفتن دلیل بد خلقی و سخن گفتن در حالیكه دست میزنند دلیل دانا بودن است.قهقهه دلیل سفاهت و تبسم دلیل حیاء و وقار و خوش اخلاقیست.قد طویل حماقت و قصیر فتنه انگیزی ومتوسط خوب است . كسیكه در راه رفتن سرین را حركت میدهد دلیل وجود بیماریست .تند وتیزرفتن قهر وغضب وجهالت وارام رفتن دلیل غم وغصه وپاها را محكم بزمین زدن دلیل داشتن بدبختی میباشد.كف دست پر گوشت وسرخ دلیل ثروت و خوبی و پاكی بوده وزردی كف دست دلیل فسق و فجور و سفید و سیاه دلیل بد بختی و داشتن خطوط زیاد و یا خیلی كم در هر دو دست خوب نبوده و متوسط خوب است.انگشتان دراز دلیل طول عمر و باریك ونرم خوشبختی وچاق وكج و زمخت دلیل بدبختی است.ناخن سرخ علم وعقل ودانائی و ثروت .وزرد وسیاه پریشانی و افلاس است .الت تناسلی كج {در مردان} نشان فسق و فساد وراست دلیل صلاح و درستیست . بیضه بزرگ ویا كوچك دلیل غلبه شهوت .و الفت جماع با زنان واگر بیضه راست كوچكتر از چپ باشد مشكل بتواند صاحب فرزند پسر شود و اگر چپ كوچك باشد بالعكس .ران چاق دلیل عیش همراه زنان و شدت ران با غلت موی دلیل دولتمندی و موی دراز بر ساق پا دلیل تنگدستی وساق دراز دلیل تكبر و دشمنی وبسیار كوچك افلاس متوسط در درازی و كوتاهی و مو دلیل شجاعت و سخاوت است.كعب {مهره پا} پر گوشت اسوده گی و با مو دلیل قلت اولاد وكوچگوبزرگی زندانی شدن و كوچك ودیگری تو رفته نشان ثروت و یكی بلند ویكی كج دلیل غمناكی و افلاسیست.پاشنه كوچك و ملایم دلیل توانگری و بزرگ وكج دلیل سختی وپرگوشتیكه هنگام راه رفتن مخفی میكند دزد است.كف پای زرد و سیاه قلت اولاد وفساد وكف پای سرخ ونرم دلیل عقل و دولت است.انگشتان دراز وباریك تیز فهم وانگشتان كوتاه وستبر كم فهم ومتصل بهم دلیل خوبی و متفرق دلیل زبونیست.و سبابه پا كه از ابهام دراز تر باشد دلیل خوش اقبالی بوده واگر همه انگشتان پا كوچك باشد دلیل بد اصلی ان است اگر ابهام بسیار عریض و بزرگ باشد دلیل مسافرت زیاد است.
خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو
به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو

من و تو بی‌من و تو جمع شویم از سر ذوق
خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو

پاسخ
#2
bahal bood

ترجمه مدیر.:
باحال بود:دی
پاسخ
#3
جالب بود :دی
پاسخ

Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان

   
درباره ما
قالب آی گیم
پارسی سازی شده توسط داوود رستگارفر
مرجع پارسی مای بولتین بورد در ایران
مای بی بی ایران